Algemene voorwaarden

Psychologiepraktijk Vitallis is een vrijgevestigde praktijk voor psychologisch hulpverlening. Je kunt in onze praktijk terecht voor psychologisch behandelingen en psychosociale therapie.

Hierbij kun je denken aan vragen rondom rouw en verlies ervaringen, immigratie proces, scheidingsproblematieken, piekergedachten, angsten, boosheid, depressieve gedachten, burn-out, werk gerelateerde problemen, spanning/stress klachten, en andere hulp-, of begeleidingsvragen. We zijn theoretisch gebaseerde op de Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance & Commitment Therapie.

Artikel 1. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Psychologiepraktijk Vitallis is gehouden aan de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten.
 2. De cliënt draagt er zorg voor dat de behandelovereenkomst en cliëntgegevens uiterlijk na de eerste sessie aan Psychologiepraktijk Vitallis worden verstrekt.
 3. Psychologiepraktijk Vitallis behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal, indien dit het geval is, de reden opgeven.
 4. Psychologiepraktijk Vitallis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Psychologenpraktijk Vitallis is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Psychologiepraktijk Vitallis kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 2. Aanmelding/Afspraken/Annulering

 1. Behandeling geschied volgens afspraak.
 2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst door de cliënt. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Psychologiepraktijk Vitallis gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen, in verband met de gereserveerde tijd. Indien de cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. (Zie betalingsvoorwaarden).
 3. Psychologiepraktijk Vitallis behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op voorschrift van een arts).
 4. Cliënt kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de psycholoog in behandeling komen. Indien aanvullende informatie vereist zal de therapeut contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst therapeut cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en goedkeuring.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Psychologiepraktijk Vitallis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Psychologiepraktijk Vitallis verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Psychologiepraktijk Vitallis.
 2. De cliënt is voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn. Indien er sprake is van ernstig risicogedrag waarbij cliënt of diens omgeving gevaar loopt behoudt Psychologiepraktijk Vitallis het recht de therapie te beëindigen in verband met te weinig expertise/behandelmogelijkheden (suïcidaal gedrag, automutilatie en agressie of acting out gedrag kunnen hier onder vallen).
 3. Elke aansprakelijkheid van Psychologiepraktijk Vitallis voor bedrijfsschade of andere (in)directe schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Een consult duurt ongeveer 45 minuten, de overige 15 minuten worden besteed aan voorbereiding en verslaglegging.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen psycholoog, (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.
 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.
 3. De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 7 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Bij niet-betaling binnen afgesproken termijn vermeld op de factuur na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen.
 6. Voldoet de patiënt binnen afgesproken termijn vermeld op de factuur na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.
 8. Bij betalingsachterstand is de psycholoog gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5. Waarborgen en klachten

Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over de hulpverlening van Psychologiepraktijk Vitallis dan stel ik het op prijs wanneer u dit aan mij kenbaar maakt. Wij kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. De vereniging beschikt over een klachtenregeling en is te bereiken via: klacht-indienen

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

 1. Conform de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is het noodzakelijk dat Psychologiepraktijk Vitallis een dossier aanlegt. Het dossier van een cliënt bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de geestelijke gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Alleen na expliciete toestemming van cliënt zullen gegevens worden opgevraagd bij een andere zorgverlener en opgenomen worden in het dossier.
 2. Psychologiepraktijk Vitallis doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Psychologiepraktijk Vitallis zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke gegevens en zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende psycholoog heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, met expliciete toestemming van de cliënt, gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren of voor het gebruik tijdens waarneming. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen, na anonimiseren, gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing. Een andere reden van gebruik van uw gegevens kan alleen na expliciete toestemming van de cliënt.
 3. Op facturen worden door Psychologiepraktijk Vitallis alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor declaratie bij een zorgverzekeraar vermeld: naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van de therapie, verzekering en verzekeringsnummer, een korte omschrijving van de behandeling (code) en de kosten van de sessie.
 4. Het cliëntendossier blijft conform de WBGO 20 jaar bewaard, archivering vindt versleuteld digitaal plaats en papieren dossiers worden bewaard overeenkomstig de voorschriften van de Gezondheidsraad. Na 20 jaar en eerder alleen op expliciet, schriftelijk, verzoek van de cliënt zal het dossier worden vernietigd.
 5. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Psychologiepraktijk Vitallis zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Artiekel 7. Uitsluitingcriteria

Bij Psychologiepraktijk Vitallis, kunnen wij geen zorg verlenen aan het volgende soort klachten:

Wat doet de psycholoog Anna Smits?

Wanneer een cliënt psychische en / of sociale problemen ervaart, help ik de cliënt om zijn gevoelens vollediger te ervaren, zijn gedachten te verhelderen, en zijn (interpersoonlijk) gedrag effectiever te maken.

Bij Psychologiepraktijk Vitallis, bidden wij zorg aan het volgende soort klachten: